ПГСС "К. А. Тимирязев", гр. Две могили, обл. Русенска

Тук ще намерите актуална информация за живота в училище и за възможностите за придобиване на професионална квалификация в областта на селското стопанство

Услуги, представяни от училището

Индикативен списък на услуги, представяни от организации, представящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование /В изпълнение  Решение №704  на Министерски съвет от 5.10.2018/

  1. Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища         Изтегли>>>Заявление
  2.  Издаване на диплома за средно образование
  3. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
  4. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
  5. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
  6. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
  7. Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация
  8. Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация
  9. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
  10. Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ >>> за повече
httpss://www.mon.bg/bg/7

Към началото