ПГСС "К. А. Тимирязев", гр. Две могили, обл. Русенска

Тук ще намерите актуална информация за живота в училище и за възможностите за придобиване на професионална квалификация в областта на селското стопанство

Механизация на селското стопанство

Публикация2професия Техник на селскостопанска техника


Държавните образователни изисквания  за придобиване на квалификация по професията определят изискванията за придобиване на втора трета  на професионална квалификация. >>> Наредба 29 от 11.11.2003 на МОН


Училищният учебен план, по който се обучават приетите ученици се изготвя на базата на утвърден със №  РД 09 – 3524/17.08.2017 г,на МОН  като се отчитат желанията на учениците за изучаване на учебни предмети от разширена  и свободноизбираема подготовка и се утвърждава от директора на училището >>> секция документи >>> Училищeн учебен план

                    Наред с общообразователната подготовка ще изучавате още:

Трактори и автомобили;Селскостопански машини; Експлоатация на земеделска техника; Диагностика и ремонт; Работа с машинно-тракторни агрегати и др.

                       Ще усвоите умения за:

работа с различни видове машинно-тракторни агрегати при отглеждането на земеделски култури и селскостопански животни; диагностика и ремонт на всички видове автомобилна и селскостопанска техника;

работа с компютър и владеене на чужди езици.

                      Ще се реализирате като:

техник на леки и товарни автомобили; техник на селскостопанска техника;

механизатор, работещ с трактори и селскостопански машини;

консултант-продавач във фирми за търговия със селскостопанска и автомобилна техника и резервни части за нея; в пунктове загодишни технически прегледи на МПС

Имаме подкрепата на нашите приятели и бъдещи ваши работодатели от училищното настоятелство, на Русенски университет «АнгелКънчев», Висше училище по агробизнес и развитие на регионите –Русе, Аграрен университет –Пловдив

Към началото