ПГСС "К. А. Тимирязев", гр. Две могили, обл. Русенска

Тук ще намерите актуална информация за живота в училище и за възможностите за придобиване на професионална квалификация в областта на селското стопанство

Растителна защита и агрохимия

Публикация3професия Техник-растениевъд


 

    Държавните образователни изисквания  за придобиване на квалификация по професията определят изискванията за придобиване на  трета степен на професионална квалификация.  > >>Наредба 9 от 04.12.2008 на МОН


    Училищният учебен план, по който се обучават приетите ученици се изготвя на базата на утвърден със №  РД 09 – 3799/24.08.2017 , като се отчитат желанията на учениците за изучаване на учебни предмети от задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка и се утвърждава от директора на училището >>> Секция Документи >>> Училищeн учебен план


Завършилите четиригодишен курс на обучение получават:

Диплома за завършено средно образование;

Свидетелство  за професионална квалификация ІІІ квалификационна степен;

и придобиват безплатно към изградените училищни центрове

Правоспособност–кат. «Ткт» , «В»

Правоспособност –кат. «Твк», «Твк-3»


           ПРИЕТИ В СПЕЦИАЛНОСТ РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И АГРОХИМИЯ

      Наред с общообразователната подготовка ще изучавате още:

Растениевъдство, Растителна защита, Агрохимия,  и др.

                            Ще усвоите умения за:

за прилагане на Европейски агроекологични програми и системи за управление на околната среда;  знания и практически умения за начините на употреба и прилагане на средствата за растителна защита и агрохимични препарати, съгласно европейските тенденции за производство на екологично чисти продукти за производство на здравословни, висококачествени  продукти;

работа с компютър и владеене на чужди езици и др.

                              Ще се реализирате като:

специалисти и консултанти в регионалните служби по растителна защита и инспекциите за околната среда и водите;

имате възможност да развивате собствен бизнес или да работите във фирми, кооперации и сдружения за производство, преработка и реализация на агроекологични продукти и др.

я в земеделските кооперации и фирми, в общинските служби по земеделие, в агроаптеките, в складове за препарати за растителна защита, в агролабораториите и др.

Към началото