ПГСС "К. А. Тимирязев", гр. Две могили, обл. Русенска

Тук ще намерите актуална информация за живота в училище и за възможностите за придобиване на професионална квалификация в областта на селското стопанство

Прием


Със Заповед РД -03-200/26.04.2024 на Началника на РУО Русе  за ПГСС „К. А. Тимирязев“   е утвърден план-прием за учебната 2024-2025 -2 паралелки, с 26 ученици, по  специалностите:     

              >>> ЕЛЕКТРОМОНТЬОР –  спец. ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
Балообразуване – сбор от следните елементи: Резултат от изпита по БЕЛ и математика с коефициент на умножение 2, оценките по Физика и астрономия и Информационни технологии  от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план 

              >>>  ТЕХНИК-РАСТЕНИЕВЪД- спец. ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ
Балообразуване – сбор от следните елементи: Резултат от изпита по БЕЛ и математика с коефициент на умножение 2, оценките по Химия и опазване на околната среда и Биология и здравно образование от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план 

Дейностите по приема на ученици в VIII клас

 >>>Подаване на документи за участие в приема на ученици – 08 – 10 юли 2024 г.
>>>Обявяване на първи етап на класиране-до 12 юли 2024 г.
 >>>Записване на класираните ученици на първи етап в училищата или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране –15 – 17 юли 2024 г.
 >>>Обявяване на резултатите от втори етап на класиране-до 19 юли 2024 г.
 >>>Записване на приетите ученици на втори етап на класиране –22 – 24 юли 2024 г.
 >>>Обявяване на свободните места за трети етап на класиране-25 юли 2024
 >>>Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 и 29 юли 2024 г.
 >>>Обявяване на резултатите от трети етап на класиране –до 30 юли 2024 г.
 >>>Записване на класираните на трети етап на класиране –31 юли и 01 август 2024 г.
>>>Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиране –до 02 август 2024 вкл.
>>>Подаване на заявления за участие в четвърти етап на класиране –5 и 6 август 2024
>>>Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране –до 7 август 2024
>>>Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране –8 и 9 август э г.
>>>Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране –до 12 август 2024 вкл.
 >>>Попълване на свободните места след четвърти етап на класиране –до 11 септември 2024

                Направете своя избор на специалност, която ще изучавате следващите години в
ПГСС „К. А. Тимирязев“ и разчитайте на нас за съдействие при разясняване на процедурата по приема, попълването на необходимите документи-заявление за участие и всички възникнали въпроси.

За връзка:

Директор: Светлозар Донев тел. 0878121172,  

е-mail: info-1804008@edu.mon.bg

За повече информация-официалният сайт на РУО-Русе >>> http://ruo-ruse.bg

Към началото