ПГСС "К. А. Тимирязев", гр. Две могили, обл. Русенска

Тук ще намерите актуална информация за живота в училище и за възможностите за придобиване на професионална квалификация в областта на селското стопанство

Публични покани

26.09.2018 Откриване на  процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки за избор на доставка на въглища за отопление, по реда на чл.187, ал.1 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява.

ПРОТОКОЛ

Обява 

Документация

 


5.10.2017

Договор за доставка на въглища за отопление>>>dogovor 2017

Протокол на комисията за разглеждане и оценяване на предложенията>>> protocol

Заповед №21/5.10.2017 – Откривам процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки за избор на доставка на въглища за отопление, по реда на чл.187, ал.1 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява.

Обява

Документация

Договор


 

5.10.2017

ДО ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ПРЕКРАТЯВАМ възлагането на обществена поръчка открита с обява от 26.09.2017 г.

>>>> известие


26.09.2017 – Открита процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки за избор на доставка на въглища за отопление, по реда на чл.187, ал.1 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява.

виж >>> документи  doc20.09.2017

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП >>>pokana


23.08.2016 – обява изх. № 254/12.09.2016 г., с предмет „Доставка на въглища за отопление“,

Договор – 4.10.2016,

Протокол  чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените  поръчки (ППЗОП)

Заповед  № 426/04.08.2016

Иформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП- тук

Документи  – тук

    12.09.2016 -На основание чл. 188, ал. 2, от ЗОП, във връзка с чл. 20, ал. 3, т.2 Ви уведомяваме за следното:
  1. ПГСС „К.А.Тимирязев“ гр. Две могили откри процедура за възлагане на обществена поръчка, публикувана на сайта на АОП под № 9055658/08.2016 г. .
  2. Предмет:Доставка на 125 тона въглища за отопление на училищна сграда. Доставката да се раздели на три транша в периода от 1.10.2016 година до 20.02.2017
  3. Условия, на които следва да отговарят участниците: Съгласно раздел ІІ на одобрената документация.
  4. Срок за подаване на офертите 14.09.2016 г
  5. Срок на валидност на офертите: 210 дни от крайния срок за подаване на оферти, определен в обявата.
  6. Критерия за възлагане, вкл. Показателите за оценка и тяхната тежест
  7. Дата и час на отваряне на офертите 09.2016 г от 10.00 ч.
  8. Номер и дата на публикуване на обществената поръчка в РОП на АОП: 9056402/12.09.2016 г.
  9. Лице за контакт: Диана Василева – тел. 081412029, адрес: гр. Две могили, обл. Русе, ул. Чавдар войвода №1, E-mail: pgss_dm@mail.bg

Съобщение, относно отваряне и оповестяване на ценови оферти на допуснатите участници – 

Протокол  от  заседание на комисия, назначена със Заповед № 446/10.09.2016 г. на директора на ПГСС „К.А.Тимирязев“,  по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, 14.04.201610.09.2015г. – Процедура за възлагане на обществена поръчка-Доставка на въглища за отопление

Договор

Протокол  за дейността на комисията решение на комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти

Заявление

Заповед

Съобщение

Изтегли  – Документи за участие


24.11.2014  – Процедура за възлагане на обществена поръчка – Доставка чрез закупуване на трактор

Договор за изпълнение на доставка, осъществена  с покупка

Протокол за дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти

Обявление

Заповед №53/24.11.2014-Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Съобщение

Публична покана-обект на поръчката –  Доставка чрез закупуване на трактор

Изтегли  – Документация зя участие в процедура за възлагане на обществената поръчка


 

 

Към началото