Механизация на селското стопанство

Публикация2професия Техник на селскостопанска техника


Държавните образователни изисквания  за придобиване на квалификация по професията определят изискванията за придобиване на втора трета  на професионална квалификация. >>> Наредба 29 от 11.11.2003 на МОН


Училищният учебен план, по който се обучават приетите ученици се изготвя на базата на утвърден със №  РД 09 – 3524/17.08.2017 г,на МОН  като се отчитат желанията на учениците за изучаване на учебни предмети от разширена  и свободноизбираема подготовка и се утвърждава от директора на училището >>> секция документи >>> Училищeн учебен план

                    Наред с общообразователната подготовка ще изучавате още:

Трактори и автомобили;Селскостопански машини; Експлоатация на земеделска техника; Диагностика и ремонт; Работа с машинно-тракторни агрегати и др.

                       Ще усвоите умения за:

работа с различни видове машинно-тракторни агрегати при отглеждането на земеделски култури и селскостопански животни; диагностика и ремонт на всички видове автомобилна и селскостопанска техника;

работа с компютър и владеене на чужди езици.

                      Ще се реализирате като:

техник на леки и товарни автомобили; техник на селскостопанска техника;

механизатор, работещ с трактори и селскостопански машини;

консултант-продавач във фирми за търговия със селскостопанска и автомобилна техника и резервни части за нея; в пунктове загодишни технически прегледи на МПС

Имаме подкрепата на нашите приятели и бъдещи ваши работодатели от училищното настоятелство, на Русенски университет «АнгелКънчев», Висше училище по агробизнес и развитие на регионите –Русе, Аграрен университет –Пловдив

Към началото