ПГСС "К. А. Тимирязев", гр. Две могили, обл. Русенска

Тук ще намерите актуална информация за живота в училище и за възможностите за придобиване на професионална квалификация в областта на селското стопанство

Агроекология

Училищният учебен план е утвърден на база учебен план Заповед № РД 09-1003/19.07.2012  на министъра на МОН

/В сила  за ученици, приети след завършено основно образование в 8 клас до уч.2017/2018/


Завършилите четиригодишен курс на обучение получават:

*   Диплома за завършено средно образование;

*   Свидетелство  за професионална квалификация ІІІ квалификационна степен;

и придобиват безплатно към изградените училищни центрове

*   Правоспособност–кат. «Ткт» , «В»

*   Правоспособност –кат. «Твк», «Твк-3»


           ПРИЕТИ В СПЕЦИАЛНОСТ        Е К О Л О Г И Я

Наред с общообразователната подготовка ще изучавате още: 

– Основи на екологията; Екологично законодателство;

– Мониторинг;

– Биологично растениевъдство и животновъдство;

– Агроекология и Микробиология и др.

 Ще усвоите умения за:

– определяне  състава на почвите, водите и въздуха и предпазването им от замърсяване,

– за работа и управление на екологичното селско стопанство,

– биологичното земеделие и органичните ферми;

– за прилагане на Европейски агроекологични програми и системи за управление на околната среда;

– за производство на здравословни, висококачествени и екологично чисти продукти;

– работа с компютър и владеене на чужди езици и др.

 Ще се реализирате като:

– специалисти и консултанти в регионалните служби по растителна защита и инспекциите за околната среда и водите;

– имате възможност да развивате собствен бизнес или да работите във фирми, кооперации и сдружения за производство, преработка и реализация на агроекологични продукти и др.

Към началото