ПГСС "К. А. Тимирязев", гр. Две могили, обл. Русенска

Тук ще намерите актуална информация за живота в училище и за възможностите за придобиване на професионална квалификация в областта на селското стопанство

Ученически практики – 2

На 19.08.2021 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ между Министерството на образованието и науката – конкретен бенефициент, и Изпълнителна агенция „Програма за образование“ – управляващ орган на ОП НОИР. Основна цел: Повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда. Специфичните цели на проекта са насочени към: Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда; Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.


Ученически практики-2 в ПГСС „К. А. Тимирязев„-2022-2023 уч. год

В проекта участват 8 ученика от 10 клас, специалност „Трайни насаждения“, с наблюдаващ учител агр. Атанас Калинов.

Партньори: ТЕРА АКТИВ ЕООД
ЕТ АНТОН ИЛИЕВ НЕДЕЛЧЕВ

[ngg src=“galleries“ ids=“19″ display=“basic_thumbnail“ thumbnail_crop=“0″]


Ученически практики-2 в ПГСС „К. А. Тимирязев„- 2021-2022 уч. год.

В проекта участват 40 ученика от 11 и 12 клас, с наблюдаващи учители агр. Атанас Калинов, агр. Марияна Колева, зооинж. Михаил Ванев, инж. Галина Цанева

Партньори:

ЗКПУ “ Филип Тотю“-Две могили
ЗКПУ „Горазд“ -гр. Борово
„Астера Агрохим“ ООД-Две могили
ППК „Баниски лом“- Баниска
ПК „Надежда“-с. Кацелово
ЕООД „Помен 57“-с. Помен
ППК „Зора“-с. Каран Върбовка
ЕТ „ПМ-Петър Колев“-Полско Косово
ППК „Успех“-с. Батишница
„Великови“ ООД-Две могили
„Ф+С Агро“ ООД -Русе

[ngg src=“galleries“ ids=“15″ display=“basic_thumbnail“ thumbnail_crop=“0″] [ngg src=“galleries“ ids=“15″ display=“basic_thumbnail“ thumbnail_crop=“0″]
Към началото