ПГСС "К. А. Тимирязев", гр. Две могили, обл. Русенска

Тук ще намерите актуална информация за живота в училище и за възможностите за придобиване на професионална квалификация в областта на селското стопанство

Актуално

Обществена поръчка-Доставка на дървесни пелети

За участие в обществена поръчка, възлагана при условията и реда на глава Двадесет и шеста от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка на дървесни пелети за нуждите на ПГСС „К. А. Тимирязев” за отоплителен сезон зима 2023г./ пролет 2024г.”

Национално състезание „Млад фермер“

ОРГАНИЗАТОР: Министерството на образованието и наукатаДирекция „Професионално образование и обучение“ПАРТНЬОР: Аграрен университет – Пловдив Състезанието протича в три кръга – училищен, регионален и национален. Отборите включват 3-ма ученици, които се състезават по три модула:▪ Растениевъдство;▪ Животновъдство;▪ Механизация на селското стопанство. Първи кръг – УЧИЛИЩЕН -В този кръг могат да се включат всички желаещи ученици, обучаващи […]

9.01.2023-Обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на площ от 1.00 кв.м. за разполагане на самопродаваща машина за топли напитки /вендинг автомат/

9.01.2023-Обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на площ от 1.00 кв.м. за разполагане на самопродаваща машина за топли напитки /вендинг автомат/ Обява Заповед на Директора на ПГСС „К. А. Тимирязев“

Прием 2022-2023

НЕЗАЕТИ МЕСТА след ТРЕТИ етап на класиране и записване в VIII клас >>>Производител на селскостопанска продукция- 9 ученици >>>Електрообзавеждане на транспортна техника – 15 ученици

Състезание „Млад фермер“ 

Регионален етап на национално състезание „Млад фермер“ в северна България – III регионална група. Състезанието се проведе от 07.04.2202 до 08.04.2022 в град Провадия с домакин ПГСС „Земя“.Участвахме в следните направления:– Растениевъдство – Джан Мехмедов Руждиев– Животновъдство – Сунай Бедриев Ахмедов– Механизация на селското стопанство – Николай Русев ПетковОтборът е класиран на III място в […]

Равен достъп до училищно образование в условие на кризи

ПГСС „К. А. Тимирязев“, гр. Две могили, Работи по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условие на кризи“. От 14 Март 2022г. до 21 Март 2022г. се проведе обучение на тема: „Усъвършенстване на уменията за работа в електронна среда“ с продължителност на обучение 6 часа. Ръководител на групата – Борислав Христов. Обучението е […]

ИЗМЕНЕНИЕ НА график на учебното време за учебната 2020/2021 година

Заповед № РД09-3472/27.11.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД09-2118/28.08.2020 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2020/2021 година (публ. 30.11.2020 г.) Коледна и междусрочна ваканция:22.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. коледна03.02.2021 г. вкл. междусрочна Начало на втория учебен срок:04.02.2021 г.

Обучение в електронна среда – 30.11-21.12.2020

Със Заповед РД -01-667/25.11.2020 на МЗ и РД-09-3457/26.11.2020 на МОН учениците преминават на обучение в електронна среда от разстояние за периода 30.11-21.12.2020. Обучението в гимназията се осъществява в платформата МС Тиймс, асинхронно, синхронно и за учениците без достъп до интернет -чрез предоставяне на материали на хартия /информация чрез класния ръководител/ Учебните часове се провеждат съгласно […]

Към началото