Училищни документи

>>> Правилник за вътрешния трудов ред – 2021-2022

>>> План за квалификационната дейност – 2021-2022

>>> Програма за превенция на ранното напускане на учениците от училище 2021-2022

>>> Годишен план на училищетето 2021-2022

>>> Училищен учебен план 2021-2022

>>> План за дейността на ученическия съвет 2021-2022

>>> Устав на ученическия съвет 2021-2022

>>> Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации    виж >>>Практически насоки 

Незабавно се сигнализира за случилото се на директора на училището и класния ръководител;

Териториално поделения на Държавната агенция за закрила на детето- Две могили 0888111703; cop.dm@abv.bg-

Към началото