ПГСС "К. А. Тимирязев", гр. Две могили, обл. Русенска

Тук ще намерите актуална информация за живота в училище и за възможностите за придобиване на професионална квалификация в областта на селското стопанство

Учебен център

                                                                                licenzii      

   Към ПГСС „К. А. Тимирязев“ е изграден лицензиран учебен център, който предоставя обучение на  кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства  /За ученици, завършващи ХII клас на ПГСС „К. А. Тимирязев“ обучението е безплатно/

             -категория „В“-

Лице с правоспособност за категория “В” има право да управлява автомобили за превоз на пътници и товари,
чиято допустима максимална маса не превишава 3500 кг и броят на местата за сядане, без мястото на водача, не
превишава 8. Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг. Допустимата
максимална маса на ремаркето не може да надвишава масата без товар на теглещото превозно средство

Правила за включване в групите за обучение кат. В за ученици от XI  и XII на училището >>>правила за кат.В

              – категория „Ткт“-

Лице с правоспособност за управление на МПС от категория “Ткт” има право да управлява колесен трактор.

Колесният трактор е моторно превозно средство, предназначено за извършване на специфични дейности,

както и за теглене на товарни ремаркета. Към колесните трактори се приравняват и самоходните шасита

               -правоспособност „Твк“

Лице с правоспособност „Твк“ има право да управлява колесни и верижни трактори и агрегатирани към тях работни машини;

              – правоспособност „Твк-3“ 

Лице с правоспособност „Твк-3“ има право да управлява специализирана и специална самоходна земеделска техника;

Телефон за информация и записване  

Директор: 0878121172       Секретар: 08141 2949

Нормативни документи

Наредба № 37 от 2 август 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение в сила от 27.08.2002 г.
издадена от министъра на транспорта и съобщенията

Наредба № от 15 февруари 2019г.за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното обучение издадена от министър ана земеделието ,храните и горите . 5 март 2019г

 Чл.11. (1) Условията ,на които следва да отговарят лицата за придобиване на правоспособност за работа с техниката, са:
1. за категория Твк и Твк-З:
а) навършени 18 години;
б) придобита правоспособност за управление на моторно превозно средство (МПС);

в)завършено теоретично и практическо обучение в учебна форма ;

г)завършено основно образование;
2. за категория Твк-Г и Твк-М:
а)придобита правоспособност за работа стехника-категория Твк;

б)завършено теоретично и практическо обучение в учебна форма;
3. за категория Тпс:
а) навършени18 години;
б) завършено теоретично и практическо обучение в учебна форма; в)завършено основно образование.

 

 

 

        

 

Към началото