ПГСС "К. А. Тимирязев", гр. Две могили, обл. Русенска

Тук ще намерите актуална информация за живота в училище и за възможностите за придобиване на професионална квалификация в областта на селското стопанство

Равен достъп до училищно образование в условие на кризи

ПГСС „К. А. Тимирязев“, гр. Две могили,

Работи по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условие на кризи“.

От 14 Март 2022г. до 21 Март 2022г. се проведе обучение на тема: „Усъвършенстване на уменията за работа в електронна среда“ с продължителност на обучение 6 часа. Ръководител на групата – Борислав Христов. Обучението е насочено към повишаване уменията на учителите да работят и използват обучителни платформи по време на учебния процес. Програмата дава широта на обучаемите да участват качествено в обучение от разстояние.

По време на обучението, обучаемите имаха възможността да се запознаят подробно с функционалностите на професионалните акаунти дадени от Министерството на образованието и науката. Обучението имаше за цел да изгради в обучаемите способности за практическо приложение на информационните и комуникационни технологии в дейностите по време на образователният процес в електронна среда.

Към началото