ПГСС "К. А. Тимирязев", гр. Две могили, обл. Русенска

Тук ще намерите актуална информация за живота в училище и за възможностите за придобиване на професионална квалификация в областта на селското стопанство

Подкрепа за успех

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е Заснемане.jpg

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Учебна 2019-2020

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  • Допълнително обучение по български език и литература -ръководител Борислава Грозева – 10 ученици първи гимназиален етап
  • Допълнително обучение по български език и литература -ръководител Ивелина Сандова – 6 ученици- втори гимназиален етап
  • Допълнително обучение по български език и литература -ръководител Ивелина Сандова – 6 ученици- втори гимназиален
  • Допълнително обучение по математика -ръководител Салим Салим – 6 ученици

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

Целеви групи в проект „Подкрепа за успех“ са:

ученици в риск от отпадане;
ученици, на които е необходимо предоставяне на услуги по кариерно ориентиране в прехода от прогимназиален към гимназиален етап на образование;
ученици в училищата с по-ниска концентрация на ученици в риск от ранно отпадане;
педагогически специалисти и др. заинтересовани страни (родители, представители на неправителствени организации, образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери и др.).
МОН разработи Методология за определяне на училищата, които ще участват в проекта:

Към началото