ПГСС "К. А. Тимирязев", гр. Две могили, обл. Русенска

Тук ще намерите актуална информация за живота в училище и за възможностите за придобиване на професионална квалификация в областта на селското стопанство

Обяви


9.01.2023-Обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на площ от 1.00 кв.м. за разполагане на самопродаваща машина за топли напитки /вендинг автомат/

Обява

Заповед на Директора на ПГСС „К. А. Тимирязев“7.09.2017 – обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на отпадъци от черни и цветни метали, съдържащи се в бракувани ДМА на училището


Заповед -обява за  спечелил публичния търг с явно наддаване за продажба на отпадъци от черни и цветни метали, съдържащи се в различни видове бракувани ДМА на ПГСС „К. А. Тимирязев” – гр. Две могили


Със Заповед № 582/07.09.2017 г. на Директора на ПГСС „К. А. Тимирязев” – гр. Две могили е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на отпадъци от черни и цветни метали, съдържащи се в бракувани ДМА на училището. Прогнозно количество отпадъци 70 000 кг. Минимална начална тръжна цена 0,24 лв./кг. Търгът ще се проведе на 29.09.2017 г. от 10,00 ч. в сградата на ПГСС „К. А. Тимирязев” – гр. Две могили, ул. “Чавдар войвода” № 1. Краен срок за приемане на офертите – 16,00 ч. на 28.09.2017 г. в училището. Тръжна документация – 50 лв., депозит за участие – 2000 лв.

Изтегли документи >>> doc-7.09.2017


07.07.2017- Откриване на процедура за провеждане на  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет стопански години, считано от 01.10.2017 г., на поземлен имот с идентификатор 20184.2.2 по КККР на гр. Две могили, с площ на имота 52054 кв.м., с адрес на имота гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе, местност „ПРЪЧКАЛЪКА“

Изтегли документи >>>documents

 

Протокол на тръжната комисия >>> виж

Заповед на Директора >>> виж14.06.2017- Откриване на процедура за провеждане на  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет стопански години, считано от 01.10.2017 г., на поземлен имот с идентификатор 20184.2.2 по КККР на гр. Две могили, с площ на имота 52054 кв.м., с адрес на имота гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе, местност „ПРЪЧКАЛЪКА“

  • Заповед на Директора на ПГСС“ К. А. Тимирязев“ >>> виж
  • Проект на договор за отдаване на наем – >>> виж
  • Тръжна документация >>> изтегли

 


14.02.2017 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване- част от имот № 30021

На основание чл.258, ал.1 и чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование, във връзка с чл.16, ал. 2от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост,Откривам процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следния имот – публична държавна собственост-Част от имот № 30021, ситуирано, се в поземлен имот с идентификатор 20184.149.2 по кадасталната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили, община Две могили, област Русе, ЕКАТТЕ 20184, с площ от 50 кв.м. предназначение  “Селскостопанска сграда”, за срок от 10 (десет) години.

Заповед №33014.02.2017 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване-част от имот № 30002

На основание чл.258, ал.1 и чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование, във връзка с чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 18, ал. 1, чл. 50, т.1 и чл. 53, ал. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост в Община Две могили, област Русе и в изпълнение на Решение № 452, взето на заседание на Общински съвет – Две могили по Протокол № 22/27.01.2017 г. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния имот – общинска собственост- Част от имот № 30002, ситуирано, се в поземлен имот с идентификатор 20184.2.3 по кадасталната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили, община Две могили, област Русе, ЕКАТТЕ 20184, с площ от 60 кв.м. предназначение  “Селскостопанска сграда”, за срок от 10 (десет) години.

Заповед №329


18.11.2015

ВТОРИ ТЪРГ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЕМАТЕЛ

На основание чл.16, ал. 2, , от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, ПГСС „К.А.Тимирязев“ гр. Две могили ОРГАНИЗИРА ТЪРГ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЕМАТЕЛ

Обява

Заповед 

Към началото