Обществен съвет


 

Състав на Обществения съвет към ПГСС”К.А.Тимирязев”

Николинка Кръстева – председател, родител

Красимир Койчев- родител

Илияна Колева-родител

Айлин Юсеинова- Община Две могили

Милка Трифонова-КРИБ Русе

                     Резервни членове:

          Мариета Петрова-родител

          Татяна Петрова-родител

          Красимир Друмев-родител

          Наталия Георгиева-Община Две могили

          Илиян Коцев, „ИКОН”ЕООД гр.Борово

 


Закон за предучилищното и училищното образование Глава XIV – Обществени съвети

Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата;

Покана за родителска среща-10.10.2016

Протоколи от проведените родителски срещи по класове за избор на представител на паралелката за делегатското събрание за избор на членове на Обществения съвет

Покана -родителска среща 17.11.2016

Протокол от родителска среща-17.11.2016

Заповед на Областен управител Русе за определяне членове  на Обществения съвет

Заповед на Кмета Община Две могили за определяне членове  на Обществения съвет

Заповед на Директора на училището за определяне състава на Обществения съвет

Покана до членовете на Обществения съвет-Заседание на членовете на Обществения съвет за  12.12.2016

Протокол №2 / 12.12.2016 – заседание на Обществения съвет-избор на председател


 

Към началото