ПГСС "К. А. Тимирязев", гр. Две могили, обл. Русенска

Тук ще намерите актуална информация за живота в училище и за възможностите за придобиване на професионална квалификация в областта на селското стопанство

Обществена поръчка-Доставка на дървесни пелети

За участие в обществена поръчка, възлагана при условията и реда на глава Двадесет и шеста от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка на дървесни пелети за нуждите на ПГСС „К. А. Тимирязев” за отоплителен сезон зима 2023г./ пролет 2024г.”

Към началото