ПГСС "К. А. Тимирязев", гр. Две могили, обл. Русенска

Тук ще намерите актуална информация за живота в училище и за възможностите за придобиване на професионална квалификация в областта на селското стопанство

Занимания по интереси

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

учебна 2019-2020 година

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ЗАПОЗНАВАНЕ С НЕПОЗНАТОТО област Гражданско образование Интеркултурна комуникация- ръководител Пресила Иванова – 11 ученици

ТЕХНИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ И ВОДЕНЕ НА БИЗНЕС КОМУНИКАЦИЯ – област Технологии, Езиков свят-ръководител Гюлюмсер Мехмедова – 14 ученици

ЕКОЛОГИЯ- област Екологично образование и здравословен начин на живот , Екология-ръководител Марияна Колева- 9 ученици

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

За учебната 2019-2020 година се въвеждат занимания по интереси, финансирани по две различни програми – Национално финансиране,
Съгласно Наредбата за приобщаващото образование и Проект „Подкрепа за успех“.

При организирането на заниманията по интереси се отчетат следните зависимости:

1. Да включат минимум 20 % от учениците в заниманията по интереси

2. Минимум 40 % от заниманията по интереси трябва да са по тематични направления „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“ и „Технологии“

3. Минимум 5 % от заниманията по интереси трябва да бъдат организирани от външни за училището физически или юридически лица

Към началото