26.09.2018-Откриване на  процедура-избор на доставка на въглища за отопление

26.09.2018 Откриване на  процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки за избор на доставка на въглища за отопление, по реда на чл.187, ал.1 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява. Профил на купувача >>>Публични покани

Към началото