Откриване процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на доставка на въглища за отопление

Откриване процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на доставка на въглища за отопление, по реда на чл.187, ал.1 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява. Виж >>>>Профил на купувача

ПРЕКРАТЯВАМ възлагането на обществена поръчка открита с обява от 26.09.2017 г.

ДО ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ПРЕКРАТЯВАМ възлагането на обществена поръчка открита с обява от 26.09.2017 г. виж >>> Профил на купувача

Заповед -обява за  спечелил публичния търг с явно наддаване за продажба на отпадъци от черни и цветни метали

Заповед -обява за  спечелил публичния търг с явно наддаване за продажба на отпадъци от черни и цветни метали, съдържащи се в различни видове бракувани ДМА на ПГСС „К. А. Тимирязев” – гр. Две могили

Към началото