Открита процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност за доставка на въглища за отопление

26.09.2017 – Открита процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки за избор на доставка на въглища за отопление Секция Профил на купувача

Публичен търг с явно наддаване за продажба на отпадъци от черни и цветни метали, съдържащи се в бракувани ДМА на училището

7.09.2017 – обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на отпадъци от черни и цветни метали, съдържащи се в бракувани ДМА на училището Секция обяви

Към началото