Откриване на процедура за провеждане на публичен търг -част от имот № 30002

На основание чл.258, ал.1 и чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование, във връзка с чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 18, ал. 1, чл. 50, т.1 и чл. 53, ал. 1 от Наредба № 7 за реда за […]

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг -част от имот № 30021

На основание чл.258, ал.1 и чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование, във връзка с чл.16, ал. 2от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост Откривам процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следния […]

Към началото