Училищен съвет

Списък на Ученическия съвет при ПГСС“К. А. Тимирязев“- гр. Две могили през учебната 2016/2017г.

Председател на УС- Станиела Йорданова Станчева от 11а клас

Секретар на УС – Ава Исмаилова Хасановаот 10а клас

        IXа – Албена Силванова и Ерика Наталиева

IXб – Айгюн Гюнайдънов

Xа – Айла  Себаатинова и Туче Митхат

Xб – Божин Красимиров и Станислав Николаев

XIа – Елица  Петрова и Елиана Димитрова

XIб – Кенан Юлиянов и Максум Махмудов

XIIа – ОсманРаифов и Феим Ахмедов

XIIб – Стефан Койчев и Нурхан Юсеинов

План за дейността 2016/2017

Устав