Свободни места за ученици

На основание чл. 104, ал.2  и във връзка с глава V – Преместване на ученици от Наредба №10/01.09.2016 за 2016 за организация на дейностите в училищното образование

ПГСС „К. А. Тимирязев“ обявява следните свободни места към 20.02.2017г

9а клас -специалност Агроекология -свободни места 7

9б клас специалност Производител на селскостопанска продукция -свободни места 5

10а клас -специалност Агроекология-свободни места 8

10б клас специалност Производител на селскостопанска продукция-свободни места 8

11а клас -специалност Агроекология-свободни места 9

11б клас специалност Механизация на селското стопанство-свободни места 4

12а клас специалност Производител на селскостопанска продукция-свободни места 6

12б клас специалност Механизация на селското стопанство-свободни места 12