Свободни места за ученици

На основание чл. 104, ал.2  и във връзка с глава V – Преместване на ученици от Наредба №10/01.09.2016 за 2016 за организация на дейностите в училищното образование

ПГСС „К. А. Тимирязев“ обявява  следните свободни  места за ученици към 20.02.2019