За 10 клас…

 

Със Заповед № РД09-1167/19.08.2016 г. на МОН за  определяне датите на НВО и Заповед № РД09-8/4.01.2017 за изискванията за провеждане на онлайн оценяване на дигиталните компетенции в 10 клас са определени:

Дати за провеждане  12-16 юни 2017 г. по график за всяка група, Начало – 10 часа, Продължителност – 90 минути

 

Тренировъчни сесии в периода 29.05.-02.06.2017 г.

Резултатите се вписват като текуща оценка по скала за преобразуване

Дамянка Кръстева Донева – Ръководител „Направление ИКТ“ -училищен координатор за провеждане на националното онлайн оценяване на дигиталните компетенции в 10 клас и за координация с РУО – Русе

НВО включва задачи с избираем отговор и задачи с кратък свободен отговор и практическа задача с общо време 90 мин. Учениците получават вход в платформа за оценяване с потребителско име и парола

Примерни учебни материали:   prakticheska test