За 10 клас…

 

Със Заповед № РД09-3506/03.12.2018 г. на МОН за  определяне датите на НВО и за изискванията за провеждане на онлайн оценяване на дигиталните компетенции в 10 клас са определени:

Дати за провеждане  10-14 юни 2019 г. по график за всяка група

 

Тренировъчни сесии в периода 29.05.-02.06.2019 г.

Резултатите се вписват като текуща оценка по скала за преобразуване

Дамянка Кръстева Донева – Ръководител „Направление ИКТ“ -училищен координатор за провеждане на националното онлайн оценяване на дигиталните компетенции в 10 клас и за координация с РУО – Русе

НВО включва задачи с избираем отговор и задачи с кратък свободен отговор и практическа задача с общо време 90 мин. Учениците получават вход в платформа за оценяване с потребителско име и парола

Примерни учебни материали:   prakticheska test