За завършващите VII клас…

На Вас, седмокласници,  Ви предстои първият важен избор – Къде и какво ще уча следващите пет години?

Всички ученици, завършили 7 клас,  за да продължат образованието си, трябва да участват в приема. Дейностите по приема на ученици в VIII клас се организират от началника на РУО Русе 

Направете своя избор на специалност, която ще изучавате следващите  години в ПГСС „К. А. Тимирязев“  и разчитайте на нас за съдействие при разясняване на процедурата по приема, попълването на необходимите документи /заявление за участие/ и всички възникнали въпроси.

За връзка: Директор: Светлозар Донев тел. 0878121172, Юл. Кънчева-главен учител,  Д. Донева-учител по информатика и ИТ

e-mail: pgss_dm@abv.bg 

ВАЖНИ ДАТИ:

19.05.2017-НВО по Български и литература

22.05.2017 НВО по Математика

до 5.06.2017-Обявяване на резултатите от НВО

12-13.06.2017 Получаване на служебна бележка с резултатите. ВАЖНО: Резултатите са в брой точки – 0-за не явилите се до 100 максимален брой от двата модула. Така всички ученици участват в приема.  Приемането на ученици в VIII клас  се извършва въз основа на бал, който се образува в зависимост от специалността, за която кандидатства ученика

 

16-22.06.2017- Подаване на документи за участие в приема

1. заявление за участие в класиране по образец с подредени желания за класиране; 
2. копие на свидетелство за завършено основно образование;
3. служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване,
4. медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика

до 27.06.2017 Обявяване на списъците с класираните ученици

28-30.06 -Записване на приетите ученици или подаване на заявление за второ класиране.

Ученици се записват в VIII клас в училището, където са класирани като подават следните документи:

1. заявление до директора;
2. оригинал на свидетелство за основно образование 
3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, че обучението не е противопоказно за него.

В заявлението за участие във втори етап на класиране учениците не променят и не пренареждат желанията си. Във втория етап на класиране участват учениците, които:
1. не са приети;
2. са приети по второ или следващо желание, но не са се записали 
 Във втория етап на класиране учениците  се класират на мястото си от първия етап на класиране или на по-предно свое желание.
Резултатите от втория етап на класиране се обявяват от началника на регионалното управление на образованието.
Класираните ученици се записват в училището или губят мястото, на което са класирани.

до 4.07.2017 – Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

05.-07.07.2017 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

11.-13.07.2017 – Подаване на документи за трето класиране. Третия етап на класиране участват ученици, които:
 не са приети или  не са кандидатствали до момента. В заявлението подреждат желанията си за обявените свободни места.

до 17.07.2017 – Обявяване на списъците с приетите ученици на трети  етап на класиране

18-19.07.2017 Записване на приетите ученици на трети  етап на класиране